Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup na internetovém obchodě www.coldumarine.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“), Alexander Shirokov IČO 09190295, se sídlem Vosmíkových 930/12, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň, (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případně je možné vyhotovit kupní smlouvu v anglickém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku IV – Odstoupení od kupní smlouvy.

Prohlášení

Tento web provozuje prodávající Alexander Shirokov IČO 09190295. Pojmy „my“, „nás“ a „náš“ na celém webu odkazují na prodávajícího. Prodávající nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, podmíněno přijetím všech zde uvedených podmínek, zásad a upozornění.

Před vstupem na náš web nebo jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Vstupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují smluvní podmínky. Aktuální verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na coldumarine.cz Poskytují online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat naše produkty (mořský kolagen) a služby pro vás.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito podmínkami služby potvrzujete, že jste dosáhli plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště nebo že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii bydliště, a vy jste udělili souhlas s povolením používání této stránky kterémukoli z vašich nezletilých závislých.

Nemáte právo používat naše produkty k nezákonným nebo neoprávněným účelům a nemáte právo porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení na ně, autorských práv).

Je zakázáno přenášet červy, viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek okamžitě ukončí poskytování Služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a zahrnuje (a) přenos přes různé sítě; a (b) změny za účelem splnění a přizpůsobení se technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo zneužívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, jejímž prostřednictvím je služba poskytována, bez přijetí písemného souhlasu od nás.

Nadpisy použité v této dohodě jsou uvedeny pouze pro větší přehlednost a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, KOMPLETNOST A VČASNÁ INFORMACE

Nejsme odpovědní za to, že informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani ho používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY V SLUŽBÁCH A CENÁCH

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo její části nebo obsahu bez předchozího upozornění).

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

 

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezená množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.

Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazovat barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nemáme povinnost omezovat prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci.

Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to podle výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli zastavit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného vámi splní vaše očekávání nebo že veškeré chyby ve službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - PŘESNOST Fakturace a informací o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod ním, stejnou kreditní kartu nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho jediného úsudku vypadají jako prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.

ODDÍL 6.1 - PLATEBNÍ A DODÁCÍ PODMINKY

Prodávající akceptuje úhradu kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem na náš účet (který bude sdělen spolu s přijetím objednávky). Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.

Termín doručení objednávky je 5 pracovních dnů. Doručení probíhá kurýrní službou.

 

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost, která by vyplynula z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo v souvislosti s nimi.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za jakých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetí strany, a schválíte je.

V budoucnu můžeme také prostřednictvím webu nabízet nové služby nebo funkce (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto smluvní podmínky.

ODDÍL 8 - ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou spojeny s námi. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než provedete jakoukoli transakci, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÁ PODÁNÍ

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez žádosti od nás, pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (dále jen „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrné připomínky; 2) zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo (3) odpovědět na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemusíme, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle vlastního uvážení určíme, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nepříjemný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto smluvní podmínky.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani neobsahují počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvést v omyl nás nebo třetí strany ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste zodpovědní za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné připomínky vy nebo třetí strany.

 

 

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní údaje v obchodě se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMEZENÍ

Na našich stránkách nebo ve službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisům produktů, cenám, propagacím, nabídkám, poplatkům za dopravu produktu, dobám přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku).

Nezavazujeme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádné související webové stránce by nemělo být stanoveno žádné konkrétní datum aktualizace, které by naznačovalo, že veškeré informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů stanovených ve smluvních podmínkách je zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) nabádat ostatní k provedení nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provozování služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje druhých; (i) na spam, phishing, lékárnu, záminku, pavouk, plazit se nebo škrábat; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

 

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neručíme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že občas můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo nemožnost služby je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám prostřednictvím této služby jsou (s výjimkou případů, kdy nás výslovně uvádí), poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.

V žádném případě nesmí prodávající, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovídat za zranění, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, speciální nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jinak, vznikající z vašeho použití kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí služby nebo z jakéhokoli jiného nároku, který se jakýmkoli způsobem vztahuje k vašemu používání služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí jakéhokoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je to možné. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat, bránit a držet neškodným prodávajícího a naše zdroje, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, důstojníky, ředitele, agenty, smluvní strany, poskytovatele služeb, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodný za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které provedla jakákoli třetí strana v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují, odkazem nebo z vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek shledáno protiprávním, neplatným nebo nevynutitelným, bude toto ustanovení přesto vykonatelné v plném rozsahu povoleném platným právem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto smluvních podmínek. Doručení, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstávají po ukončení této dohody pro všechny účely platné.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud nebude vypovězeno vámi nebo námi. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když naše stránky přestanete používat.

Pokud podle našeho jediného úsudku nedodržíte nebo máte podezření, že jste nesplnili některou podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto dohodu kdykoli bez výpovědi ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo proto vám může odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

 

 

ČÁST 17 - CELÁ SMLOUVA

Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na těchto stránkách nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně všech předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto smluvních podmínek nelze vykládat proti navrhující straně.

ODDÍL 18 - ZÁKONNÉ PRÁVO

Tyto Smluvní podmínky a jakékoli zvláštní smlouvy, kterými vám poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Aktuální verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našem webu.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu info@coldumarine.cz.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 5. 2020